logo

Organic Village

 

Η Εταιρία

Το Βιολογικό Χωριό

Προϊόντα

Ελ-3Π

Ισολογισμοί

Πιστοποιήσεις

Photo Gallery

Επικοινωνία

Αναφορές στο διαδίκτυο

 

Υλοποίηση δράσεων των Ελαιοκομικών 3Π

Η ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΟΕΦ Ελαιοκομικά Προϊόντα Πιστοποιημένης Ποιότητας (Ελ-3Π). Η ΟΕΦ Ελ-3Π αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες αναγνωρισμένες ΟΕΦ αλλά και γενικότερα τους συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Και αυτό γιατί αυτό που συνδέει τα μέλη των Ελ-3Π είναι το γεγονός ότι η κύρια δραστηριότητά τους είναι αφιερωμένη στα πιστοποιημένα προϊόντα ποιότητας, δηλαδή είτε τα ΠΟΠ/ΠΓΕ, είτε τα βιολογικής γεωργίας, είτε τα ολοκληρωμένης διαχείρισης, είτε των ειδικών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Βασιζόμενοι στη διάκριση των πιστοποιημένων ποιοτήτων, τα Ελ-3Π υπερβαίνουν τους κλασσικούς διαχωρισμούς, δηλαδή, είτε αναλόγως της νομικής μορφής (συνεταιρισμοί – ιδιώτες), είτε του σταδίου της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας (ελαιοπαραγωγοί – ελαιοτριβεία – τυποποιητήρια – μεταποίηση επιτραπέζιων ελιών), είτε και μεταξύ ελαιολάδου – επιτραπέζιας ελιάς.
Έχοντας ανάγει την «ποιότητα» σε μια αντικειμενική, αναγνωρίσιμη από τρίτους και ελέγξιμη πραγματικότητα, τα Ελ-3Π, αξιοποιώντας τα προγράμματα των ΟΕΦ στοχεύουν στην επίτευξη των εξής στόχων:

 • Ανταπόκριση στις υψηλότερες απαιτήσεις των σύγχρονων αγορών και καταναλωτών.
 • Επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας επ’ ωφελεία όλων, από τους ελαιοπαραγωγούς έως τους τυποποιητές / μεταποιητές και εξαγωγείς, καθώς και της εθνικής οικονομίας.
 • Προσαρμογή στις κατευθύνσεις της ΚΑΠ.

Τα Ελ-3Π σήμερα αποτελούνται από 34 επιχειρήσεις – μέλη, ιδιωτικές και συνεταιριστικές, οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες σε όλες σχεδόν τις ελαιοπαραγωγικές περιφέρειες και χαρακτηρίζονται από δυναμισμό και εξωστρέφεια καθώς καλύπτουν άνω του 30% των συνολικών εξαγωγών τυποποιημένου ελαιολάδου της χώρας

Με δεδομένο τον συνολικά διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος Κανονισμού 867/2008 (560.346,07 ευρώ, 1,46% του συνολικού εθνικού) και τις άπειρες σε αριθμό ανάγκες των μελών της ΟΕΦ Ελ-3Π τελικά υλοποιήθηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες:

 • Δράση Γ: Εξοπλισμός για την βελτίωση της ποιότητας
  - Ελαιοραβδιστικά για την ταχύτερη και καλύτερη συγκομιδή του ελαιοκάρπου. Συσκευή μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας.
  - Μετρητής υπολειπομένου οξυγόνου σε συσκευασίες και σύστημα μέτρησης ενεργότητας νερού - Συσκευή επεξεργασίας και καθαρισμού των μεταλλικών αλάτων του νερού.
  - Ανοξείδωτες σύγχρονες δεξαμενές για την καλύτερη αποθήκευση του ελαιολάδου Θρυμματιστή κλαδέματος
  - Παλετοκιβώτια κλειστού τύπου
  - Υδραυλική ανατροπή κατάλληλη για παλετοδεξαμενή
  - Δονητικός διάδρομος διαχωρισμού προϊόντος από ξένες ύλες

 • Δράση Γv: Βελτίωση των χημικών εργαστηρίων
  Για τις πολύ μικρές και γεωγραφικά απομονωμένες επιχειρήσεις, ο εφοδιασμός τους με ένα στοιχειώδες χημείο για την εκτέλεση από τις ίδιες ορισμένων απαραίτητων χημικών αναλύσεων, αποτελεί μια σημαντική βοήθεια καθώς μειώνει το κόστος τους και επιτρέπει τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τέσσερις επιχειρήσεις – μέλη προμηθεύτηκαν φασματοφωτόμετρα, αναλυτικούς ζυγούς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και UPS, καθώς και πάγκους εργασίας.

 • Δράση Δi: Ιχνηλασιμότητα
  Η προσπάθεια για την δημιουργία και εφαρμογή αυτοματοποιημένου συστήματος ιχνηλασιμότητας ξεκίνησε πέρυσι και ολοκληρώθηκε κατά το τρέχον έτος για δυο επιχειρήσεις μέλη της ΟΕΦ με την εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας.

 • Δράση Δii: Συστήματα Πιστοποίησης Πιστοποίηση σύμφωνα με απαιτήσεις προτύπων
  α) Πιστοποίηση HACCP – ISO 22000: Πρόκειται για το γνωστό πρότυπο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων τροφίμων σε κανόνες ασφάλειας και υγιεινής με το οποίο πιστοποιηθήκαν πέντε επιχειρήσεις.
  β) Πιστοποίησης ISO 14001: Πρόκειται για ένα φιλοπεριβαλλοντικό πρότυπο στο οποίο είναι ενταγμένες ελάχιστες σε όλη την Ευρώπη επιχειρήσεις τροφίμων και με το οποίο πιστοποιείται καλλιέργεια ελιάς
  γ) Πρότυπα JAR και USDA Organic: Αφορούν σε ειδικά πρότυπα βιολογικής γεωργίας που απαιτούνται στις αγορές της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ και με τα οποία θα πιστοποιήθηκε μια επιχείρηση - μέλος

English uk  

Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε.
Καν. 867/08 – Δράση Εii1 -6 – του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθμ. 286827/31-3-09 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων